Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

Polityka jakości

W związku z dynamicznym rozwojem firmy TRIBOTEC koniczne było stworzenie nowoczesnego systemu planowania, kontroli i zarządzania. Taki system uwzględniający ukierunkowanie na działalność produkcyjno-handlową został opracowany oraz wprowadzony. O jego pomyślnym wdrożeniu świadczy uzyskanie przez Tribotec Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
 
Dziś na wszystkich etapach działalności firmy spełnione są wymogi postępowania według systemowej normy jakości ISO 9001:2008. Tribotec od dnia 16.1.2002 posiada certyfikat UKAS Quality Management, wydany przez stowarzyszenie BVQI. Wszystkie produkty poddawane są pełnej, całkowitej kontroli wstępnej w specjalnie do tego przeznaczonej komórce. Każdy wyrób jest testowany, by sprawdzić, czy funkcjonuje bez zarzutów oraz czy odpowiada zadeklarowanym parametrom technicznym.
 
Ciągły rozwoju i ulepszaniu systemu zarządzania jakością jest dla firmy TriboTec zagadnieniem priorytetowym. W ten sposób firma pragnie pozyskać zaufanie klientów do swoich wyrobów oraz usług. Dlatego też tak ważne są również informacje zwrotne od klientów i użytkowników, by móc ciągle udoskonalać swoje produkty. Poprzez podwyższanie jakości swoich wyrobów firma zamierza osiągać pełne zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów z nadrzędnym celem ciągłego zwiększania ich satysfakcji.
 
Wprowadzenie systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008 do powszechnej działalności firmy, potwierdzenie jego wdrożenia poprzez uzyskanie certyfikatu renomowanego stowarzyszenia jest dla firmy elementem budowania znaku firmowego i dobrego imienia spółki.
 
W związku ze świadomością ciągle zwiększających się wymagań klientów dotyczących jakości produktów, usług i serwisu, Zarząd Spółki przyjął i wprowadził Politykę Jakości. Zarząd Spółki zobowiązał się wspomagać rozwój wszelkich działań zmierzających do ciągłego polepszania jakości pracy i jakości produktów oraz oferowanych usług.
 
- Zadowolenie klientów jest podstawowym wyznacznikeim prowadzenia działań i procesów w firmie TRIBOTEC.
 
- Strategiczne cele Spółki są ukierunkowane na długotrwałe, ciągłe i świadome podnoszenie jakości produktów oraz jakości i kompleksowości usług oferowanych klientom.
 
- Podnoszenie jakości produktów oraz usług spółka rozumie jako nieprzerwany proces odzwierciedlający rosnące potrzeby, wymogi i oczekiwania klienta. Dlatego TRIBOTEC poszukuje różnych rozwiązań w celu podniesienia jakości. Za główne rozwiązanie firma uważa zarządzanie i prowadzenie wszelkiej działalności w zgodzie z wymogami systemu zarządzania jakością (SZJ) według normy ISO 9001:2008.
 
- Zarząd Spółki osobiście odpowiada za poprawne wdrożenie systemu zarządzania jakością, za stworzenie warunków do ciągłego polepszania jego efektywności oraz za pogłębianie wiedzy o systemie w Spółce.
 
- W ciągłym procesie podnoszenia jakości uczestniczy każdy pracownik firmy. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za wykonanie swej pracy zgodnie z wymogami systemu zarządzania jakością.
 
- Zadowolenie klientów jest regularnie monitorowane w ramach ogólnych działań pracowników mających kontakt z klientem, przede wszystkim przez pracowników działu handlowego i kierownictwo spółki. Rozwój procesu komunikacji z klientem jest jednym z podstawowych sposobów polepszania jakości produktów i usług.
 
- Do całościowego systemu jakości włączeni są także dostawcy oraz kooperanci firmy, którzy są ciągle motywowani do podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług.
 
Motto: Naszą zasadą jest oferowanie asortymentu różnorodnych produktów w pełni odzwierciedlających Państwa potrzeby i wyobrażenia, dostarczanych zawsze w konkurencyjnej cenie i jakości.